Bioresource Technology
Latest Publications


TOTAL DOCUMENTS

26501
(FIVE YEARS 10393)

H-INDEX

269
(FIVE YEARS 104)

Published By Elsevier

0960-8524
Updated Friday, 03 December 2021

2021 ◽  
pp. 126472
Author(s):  
Ao Xu ◽  
Deshuang Yu ◽  
Yanling Qiu ◽  
Guanghui Chen ◽  
Yuan Tian ◽  
...  

2021 ◽  
pp. 126457
Author(s):  
Chaoyang Lu ◽  
Danping Jiang ◽  
Yanyan Jing ◽  
Zhiping Zhang ◽  
Xiaoyu Liang ◽  
...  

2021 ◽  
pp. 126479
Author(s):  
Santosh Kumar ◽  
Jun Cheng ◽  
Dongwei Jia ◽  
Ameer Ali Kubar ◽  
Weijuan Yang

2021 ◽  
pp. 126455
Author(s):  
Carlos Ricardo Soccol ◽  
Brigitte Sthepani Orozco Colonia ◽  
Gilberto Vinícius de Melo Pereira ◽  
Luis Daniel Goyzueta Mamani ◽  
Susan Grace Karp ◽  
...  

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document