Environmental Pollution
Latest Publications


TOTAL DOCUMENTS

19734
(FIVE YEARS 6671)

H-INDEX

216
(FIVE YEARS 43)

Published By Elsevier

0269-7491

2022 ◽  
Vol 296 ◽  
pp. 118784
Author(s):  
Yang Yang ◽  
Yemian Peng ◽  
Yibing Ma ◽  
Guojun Chen ◽  
Fangbai Li ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 294 ◽  
pp. 118646
Author(s):  
Yahong Wang ◽  
Zhihao Jiang ◽  
Lu Zhang ◽  
Ziyan Zhang ◽  
Yanyan Liao ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 294 ◽  
pp. 118640
Author(s):  
Mingyu Zhang ◽  
Yan Lin ◽  
Andy M. Booth ◽  
Xikun Song ◽  
Yaozong Cui ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 294 ◽  
pp. 118643
Author(s):  
Juan Yu ◽  
Ji-Yuan Tian ◽  
Guang Gao ◽  
Rui Xu ◽  
Jing-Guang Lai ◽  
...  

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document