simultaneous removal
Recently Published Documents


TOTAL DOCUMENTS

2052
(FIVE YEARS 1026)

H-INDEX

74
(FIVE YEARS 40)

2022 ◽  
Vol 217 ◽  
pp. 106392
Author(s):  
Rui Xu ◽  
Qian Li ◽  
Xiaolong Nan ◽  
Guoqing Jiang ◽  
Limin Wang ◽  
...  

Fuel ◽  
2022 ◽  
Vol 309 ◽  
pp. 122085
Author(s):  
Zhen Li ◽  
Daorong Sun ◽  
Weiqiao Liu ◽  
Jian Chen ◽  
Yongheng Zhai ◽  
...  

Materials ◽  
2022 ◽  
Vol 15 (2) ◽  
pp. 586
Author(s):  
Nannan Zhang ◽  
Nan Cheng ◽  
Qing Liu

The journal retracts the article “Functionalized Biomass Carbon-Based Adsorbent for Simultaneous Removal of Pb2+ and MB in Wastewater” [...]


Author(s):  
Qi Jiang ◽  
Tianguo Li ◽  
Yongmei He ◽  
Yonglin Wu ◽  
Jilai Zhang ◽  
...  

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document