yellow river
Recently Published Documents


TOTAL DOCUMENTS

5049
(FIVE YEARS 2349)

H-INDEX

82
(FIVE YEARS 24)

CATENA ◽  
2022 ◽  
Vol 210 ◽  
pp. 105936
Author(s):  
Junqiang Xia ◽  
Qingrong Jiang ◽  
Shanshan Deng ◽  
Meirong Zhou ◽  
Yifei Cheng ◽  
...  

CATENA ◽  
2022 ◽  
Vol 210 ◽  
pp. 105880
Author(s):  
Qinghe Zhao ◽  
Shengyan Ding ◽  
Xunling Lu ◽  
Guofu Liang ◽  
Zhendong Hong ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 176 ◽  
pp. 106512
Author(s):  
Genbatu Ge ◽  
Jingbo Zhang ◽  
Xiaona Chen ◽  
Xiangjie Liu ◽  
Yuguang Hao ◽  
...  

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document