Medicine
Latest Publications


TOTAL DOCUMENTS

29039
(FIVE YEARS 24473)

H-INDEX

206
(FIVE YEARS 47)

Published By Ovid Technologies (Wolters Kluwer) - Lippincott Williams & Wilkins

1536-5964, 0025-7974
Updated Friday, 15 October 2021

Medicine ◽  
2021 ◽  
Vol 100 (39) ◽  
pp. e27323
Author(s):  
Si-Chun Gu ◽  
Li-Min Zhang ◽  
Chun-Xu Wang ◽  
Yan-Jie Qu ◽  
Jing-Yi Ma ◽  
...  

Medicine ◽  
2021 ◽  
Vol 100 (39) ◽  
pp. e27285
Author(s):  
Ye Sull Kim ◽  
Ji-Seon Son ◽  
Hyungseok Lee ◽  
A. Ram Doo

Medicine ◽  
2021 ◽  
Vol 100 (39) ◽  
pp. e27375
Author(s):  
Yung-Cheng Chiu ◽  
Cheng-En Hsu ◽  
Tsung-Yu Ho ◽  
Yen-Nien Ting ◽  
Bor-Han Wei ◽  
...  

Medicine ◽  
2021 ◽  
Vol 100 (39) ◽  
pp. e27392
Author(s):  
Jiang Li ◽  
Hai-su Tao ◽  
Dong Chen ◽  
Zhi-yong Huang ◽  
Er-lei Zhang

Medicine ◽  
2021 ◽  
Vol 100 (39) ◽  
pp. e27089
Author(s):  
Rui Li ◽  
Bo Chen ◽  
Weiwen Shen ◽  
Qing Wang

Medicine ◽  
2021 ◽  
Vol 100 (39) ◽  
pp. e27369
Author(s):  
Kun-Ming Chan ◽  
Hao-Chien Hung ◽  
Jin-Chiao Lee ◽  
Tsung-Han Wu ◽  
Yu-Chao Wang ◽  
...  

Medicine ◽  
2021 ◽  
Vol 100 (39) ◽  
pp. e27370
Author(s):  
Jia Yang ◽  
Li Zhao ◽  
Nan Zhang ◽  
Zhenhua Du ◽  
Yanyan Li ◽  
...  

Medicine ◽  
2021 ◽  
Vol 100 (39) ◽  
pp. e27360
Author(s):  
Chun-Han Wu ◽  
Yu-Ching Chou ◽  
Fu-Huang Lin ◽  
Chi-Jeng Hsieh ◽  
Ding-Chung Wu ◽  
...  

Medicine ◽  
2021 ◽  
Vol 100 (39) ◽  
pp. e27296
Author(s):  
Hairong Zhang ◽  
Cuimei Ma ◽  
Yuan Xue ◽  
Zongjing Hu ◽  
Zhen Xu ◽  
...  
Keyword(s):  

Medicine ◽  
2021 ◽  
Vol 100 (39) ◽  
pp. e27347
Author(s):  
Erina Niidome ◽  
Yoshihiko Usui ◽  
Reisuke Takahashi ◽  
Toshitaka Nagao ◽  
Hiroshi Goto

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document