Medicine
Latest Publications


TOTAL DOCUMENTS

30145
(FIVE YEARS 14098)

H-INDEX

206
(FIVE YEARS 16)

Published By Ovid Technologies (Wolters Kluwer) - Lippincott Williams & Wilkins

1536-5964, 0025-7974

Medicine ◽  
2022 ◽  
Vol 101 (2) ◽  
pp. e28394
Author(s):  
Nicholas B. Hunt ◽  
Johanna E. Emmens ◽  
Sylvi Irawati ◽  
Stijn de Vos ◽  
Jens H.J. Bos ◽  
...  

Medicine ◽  
2022 ◽  
Vol 101 (2) ◽  
pp. e28471
Author(s):  
Sotaro Ozaka ◽  
Takamoto Kodera ◽  
Shimpei Ariki ◽  
Takashi Kobayashi ◽  
Kazunari Murakami
Keyword(s):  

Medicine ◽  
2022 ◽  
Vol 101 (2) ◽  
pp. e28320
Author(s):  
Na Xu ◽  
Bei Xia ◽  
Hongwei Tao ◽  
Ke Sun ◽  
Qinghua Liu ◽  
...  

Medicine ◽  
2022 ◽  
Vol 101 (2) ◽  
pp. e28493
Author(s):  
Yue Han ◽  
Guofu Zhong ◽  
Xiao Chang ◽  
Mujuan Xu ◽  
Mingtai Chen ◽  
...  

Medicine ◽  
2022 ◽  
Vol 101 (2) ◽  
pp. e21213
Author(s):  
Yong Meng ◽  
Guohua Lu ◽  
Yang Xie ◽  
Xincheng Sun ◽  
Liqin Huang

Medicine ◽  
2022 ◽  
Vol 101 (2) ◽  
pp. e28428
Author(s):  
Kazuya Abe ◽  
Yuichi Ishikawa ◽  
Michio Fujiwara ◽  
Hiroko Yukawa ◽  
Takeshi Yanagihara ◽  
...  

Medicine ◽  
2022 ◽  
Vol 101 (2) ◽  
pp. e28417
Author(s):  
Naidan Zhang ◽  
Chaixia Ji ◽  
Xiao Bao ◽  
Chengliang Yuan

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document