IEEE Transactions on Information Forensics and Security
Latest Publications


TOTAL DOCUMENTS

3888
(FIVE YEARS 1034)

H-INDEX

117
(FIVE YEARS 25)

Published By Institute Of Electrical And Electronics Engineers

1556-6021, 1556-6013

Author(s):  
Yihao Huang ◽  
Felix Juefei-Xu ◽  
Qing Guo ◽  
Yang Liu ◽  
Geguang Pu
Keyword(s):  

Author(s):  
Qi Li ◽  
Xinhao Deng ◽  
Zhuotao Liu ◽  
Yuan Yang ◽  
Xiaoyue Zou ◽  
...  

Author(s):  
Jianyang Gu ◽  
Weihua Chen ◽  
Hao Luo ◽  
Fan Wang ◽  
Hao Li ◽  
...  

Author(s):  
Yuanrong Xu ◽  
Yao Lu ◽  
Fanglin Chen ◽  
Guangming Lu ◽  
David Zhang

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document