carbon nanosheets
Recently Published Documents


TOTAL DOCUMENTS

1314
(FIVE YEARS 916)

H-INDEX

90
(FIVE YEARS 42)

2022 ◽  
Vol 66 ◽  
pp. 339-347
Author(s):  
Yuanxing Yun ◽  
Baojuan Xi ◽  
Yu Gu ◽  
Fang Tian ◽  
Weihua Chen ◽  
...  

Carbon ◽  
2022 ◽  
Vol 188 ◽  
pp. 546
Author(s):  
You-ren HU ◽  
Xiao-ling DONG ◽  
Lu HOU ◽  
Hong-kun ZHUANG ◽  
Wen-cui LI

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document