Advanced Functional Materials
Latest Publications


TOTAL DOCUMENTS

18452
(FIVE YEARS 10405)

H-INDEX

312
(FIVE YEARS 152)

Published By Wiley (John Wiley & Sons)

1616-3028, 1616-301x
Updated Wednesday, 22 September 2021

2021 ◽  
pp. 2106925
Author(s):  
Zhong‐Hong Zhu ◽  
Zhiqiang Ni ◽  
Hua‐Hong Zou ◽  
Guangxue Feng ◽  
Ben Zhong Tang

2021 ◽  
pp. 2107437
Author(s):  
Gang Ge ◽  
Qian Wang ◽  
Yi‐Zhou Zhang ◽  
Husam N. Alshareef ◽  
Xiaochen Dong
Keyword(s):  

2021 ◽  
pp. 2107250
Author(s):  
Tiefeng Liu ◽  
Lulu Sun ◽  
Xinyun Dong ◽  
Youyu Jiang ◽  
Wen Wang ◽  
...  

2021 ◽  
pp. 2104969
Author(s):  
Maria G. Burdanova ◽  
Ming Liu ◽  
Michael Staniforth ◽  
Yongjia Zheng ◽  
Rong Xiang ◽  
...  

2021 ◽  
pp. 2107363
Author(s):  
Bo Fu ◽  
Jingxuan Sun ◽  
Yuan Cheng ◽  
Hao Ouyang ◽  
Giuseppe Compagnini ◽  
...  

2021 ◽  
pp. 2105189
Author(s):  
Shuoxin Li ◽  
Xiaosa Yan ◽  
Junqing Zhang ◽  
Xia Guo ◽  
Yongkang Zhang ◽  
...  

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document