Advanced Functional Materials
Latest Publications


TOTAL DOCUMENTS

19291
(FIVE YEARS 10045)

H-INDEX

312
(FIVE YEARS 129)

Published By Wiley (John Wiley & Sons)

1616-3028, 1616-301x

2022 ◽  
pp. 2111121
Author(s):  
Xiaoping Liang ◽  
Aoran Fan ◽  
Zhen Li ◽  
Ning Wei ◽  
Wei Fan ◽  
...  
Keyword(s):  

2022 ◽  
pp. 2111586
Author(s):  
Nianxiang Shi ◽  
Baojuan Xi ◽  
Jie Liu ◽  
Zhengchunyu Zhang ◽  
Ning Song ◽  
...  

2022 ◽  
pp. 2110748
Author(s):  
Jianwen Liu ◽  
Wenzhi Luo ◽  
Lei Wang ◽  
Jiujun Zhang ◽  
Xian‐Zhu Fu ◽  
...  
Keyword(s):  

2022 ◽  
pp. 2111920
Author(s):  
Weigao Sun ◽  
Lingfei Ji ◽  
Zhenyuan Lin ◽  
Jincan Zheng ◽  
Zhiyong Wang ◽  
...  

2022 ◽  
pp. 2110417
Author(s):  
Chun Zhao ◽  
Yanjie Wang ◽  
Gangqiang Tang ◽  
Jie Ru ◽  
Zicai Zhu ◽  
...  
Keyword(s):  

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document