thermally stable
Recently Published Documents


TOTAL DOCUMENTS

3739
(FIVE YEARS 715)

H-INDEX

102
(FIVE YEARS 20)

2022 ◽  
Vol 106 ◽  
pp. 1-9
Author(s):  
Peng Gao ◽  
Shuo Sun ◽  
Heng Li ◽  
Ranming Niu ◽  
Shuang Han ◽  
...  
Keyword(s):  

2022 ◽  
Vol 23 ◽  
pp. 100737
Author(s):  
B. Han ◽  
X. Yang ◽  
J. Ren ◽  
L. Liu ◽  
E. Zhao ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 161 ◽  
pp. 110401
Author(s):  
Dan Yang ◽  
Mingyang Li ◽  
Youkui Zheng ◽  
Zhenyu Fang ◽  
Jialiang Song ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 430 ◽  
pp. 132730
Author(s):  
Luyao Wang ◽  
Xin Wang ◽  
Lei Zhu ◽  
Shi-Bing Leng ◽  
Jianghu Liang ◽  
...  

Author(s):  
Jules Bertrandie ◽  
Anirudh Sharma ◽  
Nicola Gasparini ◽  
Diego Rosas Villalva ◽  
Sri Harish K. Paleti ◽  
...  

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document