energy trading
Recently Published Documents


TOTAL DOCUMENTS

852
(FIVE YEARS 729)

H-INDEX

39
(FIVE YEARS 32)

Author(s):  
Quan Sui ◽  
Feiyu Li ◽  
Xiangning Lin ◽  
Fanrong Wei ◽  
Chuantao Wu ◽  
...  
Keyword(s):  

2022 ◽  
Vol 8 ◽  
pp. 59-66
Author(s):  
Xiaoyu Wang ◽  
Tao Xu ◽  
Yunfei Mu ◽  
Zibo Wang ◽  
Youjun Deng ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 308 ◽  
pp. 118400
Author(s):  
Boshen Zheng ◽  
Wei Wei ◽  
Yue Chen ◽  
Qiuwei Wu ◽  
Shengwei Mei

2022 ◽  
Vol 308 ◽  
pp. 118310
Author(s):  
Mehdi Mehdinejad ◽  
Heidarali Shayanfar ◽  
Behnam Mohammadi-Ivatloo

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document