water management
Recently Published Documents


TOTAL DOCUMENTS

10803
(FIVE YEARS 2701)

H-INDEX

100
(FIVE YEARS 17)

2022 ◽  
Vol 147 ◽  
pp. 130-141
Author(s):  
Ceyda Ozfidan-Konakci ◽  
Fevzi Elbasan ◽  
Busra Arikan ◽  
Fatma Nur Alp ◽  
Evren Yildiztugay ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 118 ◽  
pp. 101-111
Author(s):  
Zhe Liu ◽  
Qi-qi Wang ◽  
Si-yu Huang ◽  
Ling-xuan Kong ◽  
Zhong Zhuang ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 193 ◽  
pp. 107320
Author(s):  
Ziv Bar-Nahum ◽  
Ami Reznik ◽  
Israel Finkelshtain ◽  
Iddo Kan

Fuel ◽  
2022 ◽  
Vol 309 ◽  
pp. 122086
Author(s):  
Bowen Yu ◽  
Shuda Zhao ◽  
Yifu Long ◽  
Baojun Bai ◽  
Thomas Schuman

2022 ◽  
Vol 304 ◽  
pp. 114243
Author(s):  
Rongjie Hao ◽  
Guohe Huang ◽  
Lirong Liu ◽  
Yongping Li ◽  
Jizhe Li ◽  
...  

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document