dynamic analysis
Recently Published Documents


TOTAL DOCUMENTS

13891
(FIVE YEARS 4192)

H-INDEX

110
(FIVE YEARS 27)

2022 ◽  
Vol 166 ◽  
pp. 108436
Author(s):  
Vikash Kumar ◽  
Anurag Kumar ◽  
Sanjeev Kumar ◽  
Somnath Sarangi
Keyword(s):  

2022 ◽  
Vol 167 ◽  
pp. 108603
Author(s):  
Zeyu Jia ◽  
Yongfeng Yang ◽  
Qingyang Zheng ◽  
Wangqun Deng

2022 ◽  
Vol 309 ◽  
pp. 118496
Author(s):  
Junjie Zhao ◽  
Huawei Chang ◽  
Xiaobing Luo ◽  
Zhengkai Tu ◽  
Siew Hwa Chan

2022 ◽  
Vol 168 ◽  
pp. 108563
Author(s):  
Haijiang Kou ◽  
Yuxiang Shi ◽  
Jiaojiao Du ◽  
Zhida Zhu ◽  
Fan Zhang ◽  
...  

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document