Calphad
Latest Publications


TOTAL DOCUMENTS

2786
(FIVE YEARS 496)

H-INDEX

75
(FIVE YEARS 11)

Published By Elsevier

0364-5916

Calphad ◽  
2022 ◽  
Vol 76 ◽  
pp. 102383
Author(s):  
Mario J. Kriegel ◽  
Marius H. Wetzel ◽  
Olga Fabrichnaya ◽  
David Rafaja
Keyword(s):  

Calphad ◽  
2022 ◽  
Vol 76 ◽  
pp. 102387
Author(s):  
S. Boudraa ◽  
Y. Djaballah ◽  
Y. Mansouri ◽  
A. Belgacem Bouzida

Calphad ◽  
2022 ◽  
Vol 76 ◽  
pp. 102366
Author(s):  
Yang He ◽  
Chunlin Chen ◽  
Jean Lehmann

Calphad ◽  
2022 ◽  
Vol 76 ◽  
pp. 102391
Author(s):  
Kevin J. Meisner ◽  
Rahim Zaman ◽  
Bi-Cheng Zhou

Calphad ◽  
2022 ◽  
Vol 76 ◽  
pp. 102392
Author(s):  
Zixuan Deng ◽  
Kai Xu ◽  
Yueyan Tian ◽  
Ming Lou ◽  
Renhao Xue ◽  
...  

Calphad ◽  
2022 ◽  
Vol 76 ◽  
pp. 102385
Author(s):  
Lei Shi ◽  
Wenxin Hu ◽  
Chao Li ◽  
Zhigang Yu ◽  
Jieyu Zhang ◽  
...  

Calphad ◽  
2022 ◽  
Vol 76 ◽  
pp. 102390
Author(s):  
Chenyang Xu ◽  
Jianliang Zhang ◽  
Zhengjian Liu ◽  
Anjun Xu ◽  
Yaozu Wang ◽  
...  
Keyword(s):  

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document