Journal of Scientific Papers Social development & Security
Latest Publications


TOTAL DOCUMENTS

285
(FIVE YEARS 284)

H-INDEX

1
(FIVE YEARS 1)

Published By Ukrainian Scientific Community

2522-9842

2021 ◽  
Vol 11 (6) ◽  
pp. 217-230
Author(s):  
Oleh Semenenko ◽  
Ruslan Butenko ◽  
Marina Abramova ◽  
Victoria Koverga ◽  
Ivan Motrunych ◽  
...  

Визначення та оцінювання зв’язків між розвитком економіки та обороноздатністю держави є важливим кроком до обґрунтування можливостей відтворення та раціонального використання національних ресурсів. Одним із головних елементів забезпечення необхідного рівня оборонного потенціалу та воєнно-економічної безпеки держави є компетентне керування якісними та кількісними характеристиками людських ресурсів. Визначення та контролінг співвідношення їх складових елементів є запорукою як підвищення національної безпеки так і рушієм економічного прогресу. Тому, авторами у статті був зроблений акцент саме на оцінюванні рівнів можливостей держави щодо забезпечення людськими ресурсами, що надало змогу визначити межі «достатнього рівня» їх можливостей щодо відновлення або підтримки необхідного рівня оборонного потенціалу держави та рівня її воєнно-економічної безпеки.


2021 ◽  
Vol 11 (6) ◽  
pp. 171-193
Author(s):  
Vitalii Chornyi

У статті здійснено аналіз особливостей розвитку низки нових незалежних держав, а саме Південної Кореї, Індонезії, Філіппін та Тайваню, які, на думку другого президента України Л. Кучми, за короткий період досягли вражаючих результатів внаслідок проведення успішної модернізації. Встановлено, що головні умови успіху зазначених країн закладені в універсальній формулі “сильна держава, соціальний порядок, дисципліна”. Ця формула передбачала певну програму дій, а саме: централізацію влади у руках сильного президента як єдиний засіб консолідації суспільства; пріоритет модернізації економіки; ліквідацію кланово-олігархічної системи; проведення ефективної аграрної реформи. Спираючись на вищезазначене обґрунтовано доктринальні принципи, на яких має будуватися сучасна українська держава. Ці принципи спрямовані на формування спільноти заможних, самодостатніх громадян з розвиненим почуттям гідності та оптимізму, а це, у свою чергу, код до перезавантаження та нового шляху творення Великої України.


2021 ◽  
Vol 11 (6) ◽  
pp. 194-208
Author(s):  
Vladimir Kotsiuruba ◽  
Vladimir Dachkovskyі ◽  
Tymur Kurtseitov

Analysis of wars and armed conflicts in recent years and the performance of tasks by military units (subunits) in a United Forces operation (anti-terrorist operation) confirms that the success of the troops (forces) in performing tasks will depend on the performance of the logistics system. The availability of military units with serviceable weapons and military equipment (WME) ensures the fulfillment of the mission and the advantage over the enemy. At the same time, the timeliness of providing military units (subunits) with serviceable weapons and military equipment depends on the efficiency of the logistics system, namely, on the recovery subsystem, which is its component. However, as studies have shown, there is currently insufficient sufficiency of the recovery system. All this is related to the definition of the composition of forces and means and the structure of the WME recovery system at different levels of the hierarchy. Therefore, in the article, it is considered that for the WME recovery system, the main parameter is the allowable time of WME recovery, differentiated by levels of complexity of tasks. Determination of this parameter for the basic variant of construction of WME recovery system is proposed using the average indicator of the intensity of the flow of possible volumes of tasks on the WME recovery. To determine the rational structure of WME recovery system and to calculate its main parameters the combined method of optimization of WME recovery system was used. Containing two stages: on the first - based on the requirements to the permissible terms of WME recovery system, the rational structure of the recovery system is defined, and on the second – using the method of statistical modeling, the parameters of the structure and composition of forces and means of the WME recovery system at each level of the hierarchy are defined.


2021 ◽  
Vol 11 (6) ◽  
pp. 209-216
Author(s):  
Alexey Solomitsky ◽  
Oleh Semenenko ◽  
Igor Voronchenko ◽  
Marina Slyusarenko ◽  
Olexandr Afanasyev ◽  
...  

Стаття присвячена аналізу підходів до оцінюванню економічної безпеки держави, виявленню основних груп показників, які використовуються для такого оцінювання, а також виявленню проблемних питань у цій сфері. У статті розглядаються основні індекси та індикатори сталого розвитку, що використовуються у світовій практиці та аналізується наявність кореляції між ними та показниками економічної безпеки. Автори визначають перевагу індикаторів (індексів) сталого розвитку над тими, що використовуються сьогодні під час оцінювання економічної безпеки держави, яка полягає у їх більш раціональному доборі, врахуванню найбільш важливих факторів, з тих що впливають на економічну безпеку, а також відносну незалежність статистики індексів (індикаторів) сталого розвитку від змінення національних методик статистичного обліку та внутрішньополітичної кон’юнктури, наявність даних по всім країнам у вільному доступі. У статті пропонується загальний підхід до побудови системи індексів (індикаторів) сталого розвитку для оцінювання економічної безпеки та визначається перспективний методичний підхід до агрегування показників, який не буде прив’язаним до національних методик оцінювання часткових показників та дозволятиме враховувати широкий спектр факторів, здійснювати їх кластеризацію, а також порівнювати різні держави за рівнем економічної безпеки.


2021 ◽  
Vol 11 (6) ◽  
pp. 127-139
Author(s):  
Pavlo Openʹko ◽  
Vladislav Kobzev ◽  
Vadym Vasiliev ◽  
Oleh Uhrynovych ◽  
Volodymyr Diachenko

Результати досліджень, що опубліковано в статті, будуть корисні для фахівців логістичного забезпечення, які займаються питаннями організації експлуатації та відновлення озброєння та військової техніки. У статті розглядається методичний підхід щодо обґрунтування раціонального варіанта модернізації зенітного ракетного озброєння з урахуванням зміни властивостей елементів радіоелектронної апаратури і можливостей щодо створення елементів функціональних систем на сучасній елементній базі. Проаналізовані існуючі у науково-технічній літературі публікації, присвячені питанням морального старіння складних технічних систем різного призначення, в тому числі стану елементної бази радіоелектронної апаратури зразків зенітного ракетного озброєння, встановлено, що завдання, пов’язані з модернізацією функціональних систем зразків зенітного ракетного озброєння з урахуванням зміни властивостей елементів обладнання, використовуючи при цьому сучасну елементну базу, на даний час є невирішеним, що дозволило визначити наукове завдання, що полягає в подальшому розвитку науково-методичного апарату вибору раціонального варіанту модернізації зенітного ракетного озброєння з урахуванням зміни властивостей елементів радіоелектронної апаратури і можливостей щодо створення елементів функціональних систем на сучасній елементній базі. Обґрунтовано вибір доцільного варіанту модернізації функціональних систем зразків зенітного ракетного озброєння з декількох альтернативних як за рівнем глибини модернізації, так за використовуваною елементною базою з використання методичного апарату, в якості якого виступатиме запропонований методичний підхід до обґрунтування раціонального варіанту модернізації функціональних систем зі створенням їх елементів на сучасній елементній базі. Показано, що в умовах, що склалися, доцільною є розробка модернізованих систем (блоків, субблоків) зразків зенітного ракетного озброєння та їх складових частин на базі імпортованих елементів з урахуванням додаткових організаційних та технічних заходів щодо забезпечення надійності у визначених умовах експлуатації. Наведено, що для вирішення поставленого завдання потрібне обґрунтування та вибір показників та критерію ефективності, використання яких дозволить описати кожен з варіантів модернізації зі створенням елементу функціональних систем на сучасній елементній базі, в тому числі матеріальні та часові витрати, та порівняти їх між собою.


2021 ◽  
Vol 11 (6) ◽  
pp. 164-170
Author(s):  
Saron Obia

The globalization era, also known as the era of technological evolution, has changed the narrative of international, regional and national security strategy. Terrorism is an evitable word use to describe recent events in the world. the emergence of new technological devices has both negative and positive impact in the world challenged by transnational actors. The paper examines the definition and forms of acts of terrorism in connection with technology, in order to understand the continual existence of the menace despite measures adopted by states. Hence, there exist no generally accepted definition of terrorism. The paper analysis the link between terrorism and technology from two dimensions; first, exploring the impact of technology in relation to the rise of terrorist groups and as well the role of the media. The second part, examines the challenges and the advantage of technology in relation to national security.


2021 ◽  
Vol 11 (6) ◽  
pp. 140-157
Author(s):  
Igor Kondratiuk

Інтенсивний розвиток військової автомобільної техніки висуває підвищені вимоги до рухомих засобів технічного обслуговування та ремонту військової автомобільної техніки під час їх застосування за призначенням. Необхідно розуміти, що закупівля однієї номенклатури військової автомобільної техніки тягне за собою потребу у створенні в Збройних Сил України ремонтних комплектів для ремонтно-відновлювальних підрозділів (військових частин) різного рівня ієрархії, які будуть застосовуватись для обслуговування та ремонту даних зразків військової автомобільної техніки. Крім того необхідно враховувати, що існуючі на озброєні рухомі засоби технічного обслуговування та ремонту військової автомобільної техніки не в повній мірі пристосовані до виконання робіт на нових зразках через відсутність технологічного обладнання. Отже, на даний час виникають протиріччя між можливостями ремонтних підрозділів на озброєнні, яких знаходяться морально та фізично застарілі рухомі засоби технічного обслуговування та ремонту, і потребами у технічному обслуговуванні та ремонті нових зразків військової автомобільної техніки, прийнятих на озброєння за останні роки, в яких завершився гарантійний термін експлуатації. Застаріле обладнання існуючих рухомих засобів технічного обслуговування та ремонту, відсутність засобів діагностики, сучасних засобів зв’язку, інструменту та спеціальних приладів, які призначені для ремонту прийнятих на озброєння нових зразків військової автомобільної техніки, знижують виробничі можливості ремонтних підрозділів (військових частин), а інколи взагалі унеможливлюють повернути до строю військової автомобільної техніки, яка потребує технічного обслуговування або ремонту. Тому, в статті на основі порівняльного аналізу можливостей рухомих засобів технічного обслуговування та ремонту і потреби в технічному обслуговуванні і ремонті нових зразків військової автомобільної техніки, характеру бойових та експлуатаційних пошкоджень військової автомобільної техніки у локальних війнах та збройних конфліктах, операції Об’єднаних сил на території України, проведене порівняння якісних та кількісних характеристик. Сформульовано наукове завдання щодо принципів побудови раціональної структури рухомих засобів технічного обслуговування та ремонту військової автомобільної техніки та їх елементів на різних рівнях ієрархії.


2021 ◽  
Vol 11 (6) ◽  
pp. 158-163
Author(s):  
Mukesh Shankar Bharti

Initially, in the first half of the 1990s, Russia’s plans to include the countries of the former Eastern bloc within the EU were not seen as a threat to its interests. Furthermore, in the context of NATO’s enlargement, some Russians regarded them as an advantageous alternative. Russia is aware that the EU enlargement with the Central and Eastern European states resulted in a present increase in the number of EU members supporting close trans-Atlantic relations. Moscow’s fears of further EU enlargement were softened due to a dispute that continues to grow within the Union, regarding the rationale and limits of further enlargement, primarily for the Balkan states, Turkey, and the CIS states. Moscow expects that the reluctance of European societies towards further enlargement will inhibit this process. The external relations dimension of the European Union's enlargement to Central and Eastern Europe has received surprisingly little attention despite the fact that in the long‐term the issues it raises may be far more important than those currently dominating the debate. Nowhere is this more likely to be correct than about Russia, for which the EU's enlargement poses a risk of increasing isolation from the rest of Europe. The danger of creating a new dividing line across Europe is widely recognised, and the challenge, therefore, is to find ways of ensuring that Russia can be fully integrated with Europe while almost certainly remaining outside the EU Itself. This article focuses on relations between the EU and Russia and addresses three fundamental questions: how Russia has responded to the prospect of the EU's eastern enlargement; the specific issues arising from expansion, and the kind of long‐term relationship that could develop between Russia and an enlarged EU.


2021 ◽  
Vol 11 (6) ◽  
pp. 108-117
Author(s):  
Vladimir Bohdanovych ◽  
Ivan Marko ◽  
Tetiana Yakovlieva ◽  
Serhii Saienko

В статті розглядаються рекомендації щодо забезпечення митної безпеки на основі адаптації до інтегрального рівня митної небезпеки. Сучасне і майбутнє безпекове середовище характеризується широким спектром небезпек і загроз, загостренням боротьби за доступ до новітніх високих технологій, ресурсів та ринків збуту, що деструктивно впливає на економічну та митну безпеку держави. Пропонується провести декомпозицію небезпек та загроз за сферами прояву, побудувати трирівневу модель оцінювання за технологією методу аналізу ієрархій і оцінити інтегральний рівень митної небезпеки на вибраний момент часу. Далі експертним шляхом визначаються відмітні рівні та пороги митної небезпеки, зокрема: рівень (поріг) взаємовигідної співпраці; рівень (поріг) підвищеної митної небезпеки; рівень (поріг) передкризової митної обстановки; рівень (поріг) кризової митної обстановки. Це дає змогу системі забезпечення митної безпеки адаптуватися до величини інтегрального рівня митної небезпеки шляхом вибору того чи іншого режиму функціонування системи: режиму взаємовигідної співпраці; режиму підвищеної готовності; режиму передкризової митної обстановки, антикризового режиму. При цьому підвищується обґрунтованість управлінських рішень в системах забезпечення митної та економічної безпеки, підвищується оперативність реагування на небезпеки і загрози митного та економічного характеру, забезпечуються умови для більш раціонального використання наявних в системі людських та інших ресурсів, і в цілому підвищується ефективність забезпечення митної і економічної безпеки держави.


2021 ◽  
Vol 11 (6) ◽  
pp. 118-126
Author(s):  
Vladimir Krivtsun ◽  
Oleksey Aheyev ◽  
Oleh Bondarenko

На основі аналізу існуючих підходів щодо моделювання процесів розмінування, зокрема використання засобів для тралення натяжних датчиків цілі вибухонебезпечних предметів, запропонована модель польоту елементу, що тралить натяжні датчики цілі, яка, на відміну від існуючих, враховує приріст питомої маси засобу для тралення (комбінація елементу, що тралить, і тросу) під час польоту. Одним із найбільш складних питань під час моделювання є визначення залежності параметрів польоту елементу, що тралить, від динаміки приросту маси тросу (шнура). Балістичними параметрами елементу, що тралить, які досліджуються, є: кут вильоту, дальність, висота, час, швидкість польоту. Запропоновані удосконалення математичної моделі та послідовності проведення розрахунків дозволять підвищити точність результатів моделювання процесу тралення натяжних датчиків цілі вибухонебезпечних предметів під час обґрунтування вимог до засобів розмінування даного типу. Напрямами подальших досліджень є математичне моделювання процесу польоту елементу, що тралить, які входять до складу засобів для тралення натяжних датчиків цілі вибухонебезпечних предметів, та обґрунтування, на основі використання його результатів, раціональних балістичних параметрів.


Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document