Experimental Cell Research
Latest Publications


TOTAL DOCUMENTS

24705
(FIVE YEARS 1307)

H-INDEX

215
(FIVE YEARS 14)

Published By Elsevier

1090-2422, 0014-4827

2022 ◽  
pp. 113018
Author(s):  
Peng Xu ◽  
Xiaoxi Li ◽  
Chao Tang ◽  
Tao Wang ◽  
Jiaming Xu

2022 ◽  
Vol 410 (2) ◽  
pp. 112967
Author(s):  
Xu Li ◽  
Tao Wang ◽  
Yue Tao ◽  
Xiaojun Wang ◽  
Limeng Li ◽  
...  

2022 ◽  
pp. 113004
Author(s):  
Yongtao Yang ◽  
Lianyong Li ◽  
Huan He ◽  
Mengyang Shi ◽  
Lanying He ◽  
...  

2022 ◽  
pp. 113005
Author(s):  
Hyun Jeong Joo ◽  
Ga Eun Chung ◽  
Sora Han ◽  
Hye In Ka ◽  
Su Jung Soh ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 410 (2) ◽  
pp. 112970
Author(s):  
Gurprit Bhardwaj ◽  
Mitul Vakani ◽  
Abhay Srivastava ◽  
Komal Rawal ◽  
Amrita Kalathil ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 410 (1) ◽  
pp. 112955
Author(s):  
Jin-xia Liu ◽  
Dong-yue Ma ◽  
Xin-yu Zhi ◽  
Ming-wu Wang ◽  
Jiang-yue Zhao ◽  
...  

2022 ◽  
pp. 113017
Author(s):  
Ying Liu ◽  
Zhao-Jie Dong ◽  
Jia-Wei Song ◽  
Li-Rong Liang ◽  
Lan-Lan Sun ◽  
...  

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document