greenhouse gas emissions
Recently Published Documents


TOTAL DOCUMENTS

6782
(FIVE YEARS 3131)

H-INDEX

126
(FIVE YEARS 40)

2022 ◽  
Vol 179 ◽  
pp. 106118
Author(s):  
Takuma Watari ◽  
Stephen Northey ◽  
Damien Giurco ◽  
Sho Hata ◽  
Ryosuke Yokoi ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 43 (4) ◽  
Author(s):  
Salpie Djoundourian ◽  
Walid Marrouch ◽  
Nagham Sayour

2022 ◽  
Vol 277 ◽  
pp. 108423
Author(s):  
Kaifu Song ◽  
Guangbin Zhang ◽  
Jing Ma ◽  
Shaobing Peng ◽  
Shihua Lv ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 197 ◽  
pp. 103355
Author(s):  
Yawen Huang ◽  
Bo Tao ◽  
Yanjun Yang ◽  
Xiaochen Zhu ◽  
Xiaojuan Yang ◽  
...  

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document