greenhouse gas
Recently Published Documents


TOTAL DOCUMENTS

13730
(FIVE YEARS 4256)

H-INDEX

167
(FIVE YEARS 25)

2022 ◽  
Vol 179 ◽  
pp. 106118
Author(s):  
Takuma Watari ◽  
Stephen Northey ◽  
Damien Giurco ◽  
Sho Hata ◽  
Ryosuke Yokoi ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 327 ◽  
pp. 107825
Author(s):  
Cristina Lazcano ◽  
Noelymar Gonzalez-Maldonado ◽  
Erika H. Yao ◽  
Connie T.F. Wong ◽  
Jenna J. Merrilees ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 43 (4) ◽  
Author(s):  
Salpie Djoundourian ◽  
Walid Marrouch ◽  
Nagham Sayour

2022 ◽  
Vol 326 ◽  
pp. 107779
Author(s):  
Zhaoqiang Han ◽  
Haiyan Lin ◽  
Pinshang Xu ◽  
Zhutao Li ◽  
Jinyang Wang ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 431 ◽  
pp. 133911
Author(s):  
Likui Feng ◽  
Shufei He ◽  
Hang Yu ◽  
Jian Zhang ◽  
Zizhang Guo ◽  
...  

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document