heavy metals
Recently Published Documents


TOTAL DOCUMENTS

35086
(FIVE YEARS 10752)

H-INDEX

217
(FIVE YEARS 38)

Desalination ◽  
2022 ◽  
Vol 525 ◽  
pp. 115380
Author(s):  
Junfeng Zheng ◽  
Xin Zhang ◽  
Guichuan Li ◽  
Guanghai Fei ◽  
Pengrui Jin ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 116 ◽  
pp. 43-51
Author(s):  
Dun Liu ◽  
Ying Yuan ◽  
Yuquan Wei ◽  
Hao Zhang ◽  
Yanxiao Si ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 205 ◽  
pp. 112467
Author(s):  
Charles Amanze ◽  
Xiaoya Zheng ◽  
Meilian Man ◽  
Zhaojing Yu ◽  
Chenbing Ai ◽  
...  

CATENA ◽  
2022 ◽  
Vol 210 ◽  
pp. 105880
Author(s):  
Qinghe Zhao ◽  
Shengyan Ding ◽  
Xunling Lu ◽  
Guofu Liang ◽  
Zhendong Hong ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 178 ◽  
pp. 106098
Author(s):  
Sihai Zhang ◽  
Nengwu Zhu ◽  
Weiqing Shen ◽  
Xiaorong Wei ◽  
Fei Li ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 147 ◽  
pp. 24-34
Author(s):  
Khalid H Alamer ◽  
Houneida Attia ◽  
Hessah S Alrobaie ◽  
Asmaa A. Hamad

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document