the yellow river
Recently Published Documents


TOTAL DOCUMENTS

2900
(FIVE YEARS 1063)

H-INDEX

72
(FIVE YEARS 11)

CATENA ◽  
2022 ◽  
Vol 210 ◽  
pp. 105880
Author(s):  
Qinghe Zhao ◽  
Shengyan Ding ◽  
Xunling Lu ◽  
Guofu Liang ◽  
Zhendong Hong ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 176 ◽  
pp. 106512
Author(s):  
Genbatu Ge ◽  
Jingbo Zhang ◽  
Xiaona Chen ◽  
Xiangjie Liu ◽  
Yuguang Hao ◽  
...  

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document