proteomic analysis
Recently Published Documents


TOTAL DOCUMENTS

9967
(FIVE YEARS 2007)

H-INDEX

135
(FIVE YEARS 15)

2022 ◽  
Vol 371 ◽  
pp. 131206
Author(s):  
Yu Song ◽  
Feng Huang ◽  
Xia Li ◽  
Hongru Zhang ◽  
Jiqian Liu ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 185 ◽  
pp. 111786
Author(s):  
Hang Qu ◽  
Huabin Zhou ◽  
Ting Ma ◽  
Zhihan Zheng ◽  
Enping Zheng ◽  
...  

Meat Science ◽  
2022 ◽  
Vol 184 ◽  
pp. 108686
Author(s):  
Antonella della Malva ◽  
Aristide Maggiolino ◽  
Pasquale De Palo ◽  
Marzia Albenzio ◽  
Josè Manuel Lorenzo ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 21 (2) ◽  
pp. 446-459
Author(s):  
Hafiz ABDUL HASEEB ◽  
Jun ZHANG ◽  
Yu-shuang GUO ◽  
Mei-xu GAO ◽  
Wei GUO

2022 ◽  
Author(s):  
Yohei Minamijima ◽  
Teruaki Tozaki ◽  
Taisuke Kuroda ◽  
Shuntaro Urayama ◽  
Motoi Nomura ◽  
...  

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document