catalytic pyrolysis
Recently Published Documents


TOTAL DOCUMENTS

1314
(FIVE YEARS 495)

H-INDEX

72
(FIVE YEARS 18)

2022 ◽  
Vol 227 ◽  
pp. 107129
Author(s):  
Pu Yang ◽  
Dening Jia ◽  
Bingcheng Lin ◽  
Xiuzheng Zhuang ◽  
Xiaotao Bi

Fuel ◽  
2022 ◽  
Vol 314 ◽  
pp. 123071
Author(s):  
Amer Inayat ◽  
Alexandra Inayat ◽  
Wilhelm Schwieger ◽  
Barbora Sokolova ◽  
Pavel Lestinsky

Fuel ◽  
2022 ◽  
Vol 312 ◽  
pp. 122924
Author(s):  
Yingkai Li ◽  
Nishu ◽  
Dominic Yellezuome ◽  
Chong Li ◽  
Ronghou Liu

2022 ◽  
Vol 254 ◽  
pp. 115243
Author(s):  
Yujie Peng ◽  
Yunpu Wang ◽  
Linyao Ke ◽  
Leilei Dai ◽  
Qiuhao Wu ◽  
...  

ACS Omega ◽  
2022 ◽  
Author(s):  
Yazhuo Wang ◽  
Leilei Cheng ◽  
Jing Gu ◽  
Yuyuan Zhang ◽  
Jiahuan Wu ◽  
...  
Keyword(s):  

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document