microwave assisted
Recently Published Documents


TOTAL DOCUMENTS

18699
(FIVE YEARS 3930)

H-INDEX

148
(FIVE YEARS 26)

2022 ◽  
Vol 227 ◽  
pp. 107129
Author(s):  
Pu Yang ◽  
Dening Jia ◽  
Bingcheng Lin ◽  
Xiuzheng Zhuang ◽  
Xiaotao Bi

Fuel ◽  
2022 ◽  
Vol 313 ◽  
pp. 123023
Author(s):  
Nagamalai Sakthi Vignesh ◽  
Michael Rahul Soosai ◽  
Wen Yi Chia ◽  
Safiyyah N. Wahid ◽  
Perumal Varalakshmi ◽  
...  

Fuel ◽  
2022 ◽  
Vol 314 ◽  
pp. 123091
Author(s):  
Daegi Kim ◽  
Gabin Kim ◽  
Doo Young Oh ◽  
Kee-Won Seong ◽  
Ki Young Park

2022 ◽  
Vol 50 ◽  
pp. 101873
Author(s):  
Yaning Zhang ◽  
Sichen Fan ◽  
Tao Liu ◽  
Wenming Fu ◽  
Bingxi Li

2022 ◽  
Vol 430 ◽  
pp. 132729
Author(s):  
Yin Sun ◽  
Naibao Huang ◽  
Deqiang Zhao ◽  
Xinyu Wang ◽  
Junjie Zhang ◽  
...  

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document