deep eutectic solvents
Recently Published Documents


TOTAL DOCUMENTS

2917
(FIVE YEARS 1862)

H-INDEX

100
(FIVE YEARS 29)

2022 ◽  
Vol 177 ◽  
pp. 114455
Author(s):  
Qihui Dong ◽  
Jun Cao ◽  
Luyao Chen ◽  
Jiarui Cao ◽  
Huimin Wang ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 156 ◽  
pp. 111986
Author(s):  
Man Zhou ◽  
Olugbenga Abiola Fakayode ◽  
Abu ElGasim Ahmed Yagoub ◽  
Qinghua Ji ◽  
Cunshan Zhou

2022 ◽  
Vol 177 ◽  
pp. 114453
Author(s):  
Lingyu Zeng ◽  
Wei Mao ◽  
Jiawen Hao ◽  
Guirong Ye ◽  
Xueping Song ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 177 ◽  
pp. 114430
Author(s):  
Shizhuo Wang ◽  
Yihan Li ◽  
Xiufang Wen ◽  
Zhiqiang Fang ◽  
Xiaozhou Zheng ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 177 ◽  
pp. 114404
Author(s):  
Feng Shu ◽  
Yingjie Guo ◽  
Lu Huang ◽  
Mingu Zhou ◽  
Guoyun Zhang ◽  
...  

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document