hydrogen embrittlement
Recently Published Documents


TOTAL DOCUMENTS

2638
(FIVE YEARS 701)

H-INDEX

72
(FIVE YEARS 19)

2022 ◽  
Vol 195 ◽  
pp. 110007
Author(s):  
Di Wan ◽  
Shuai Guan ◽  
Dong Wang ◽  
Xu Lu ◽  
Jun Ma

Author(s):  
Cheng Zhang ◽  
Huihui Zhi ◽  
Stoichko Antonov ◽  
Jun He ◽  
Hang yu ◽  
...  

2022 ◽  
pp. 131728
Author(s):  
Tao Wang ◽  
Xueyang Fang ◽  
Huiyun Zhang ◽  
Wenjie Lv ◽  
Jinyao Ma ◽  
...  

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document