solid state bonding
Recently Published Documents


TOTAL DOCUMENTS

208
(FIVE YEARS 28)

H-INDEX

18
(FIVE YEARS 5)

2021 ◽  
Vol 67 ◽  
pp. 35-45
Author(s):  
Shuangjie Zhang ◽  
Wei Wang ◽  
Shibo Ma ◽  
Qiang Li

2021 ◽  
Vol 859 ◽  
pp. 158399
Author(s):  
Zhuo Chen ◽  
Meili Cai ◽  
Zhen Liu ◽  
Yiming Chen ◽  
Xinyao Yi ◽  
...  

Author(s):  
Yaping Wang ◽  
Yuehan Liu ◽  
Shieu Daryl Pay ◽  
Bo Lan ◽  
Jun Jiang

2020 ◽  
Vol 59 ◽  
pp. 477-486
Author(s):  
Shuangjie Zhang ◽  
Wei Wang ◽  
Shibo Ma ◽  
Huajun Yan ◽  
Lishi Jiao ◽  
...  

2020 ◽  
Vol 37 ◽  
pp. 100727
Author(s):  
Xue Wang ◽  
Yanfei Gao ◽  
Martin McDonnell ◽  
Zhili Feng

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document