World Journal of Psychiatry
Latest Publications


TOTAL DOCUMENTS

334
(FIVE YEARS 155)

H-INDEX

32
(FIVE YEARS 3)

Published By Baishideng Publishing Group Co (World Journal Of Psychiatry)

2220-3206

2022 ◽  
Vol 12 (1) ◽  
pp. 140-150
Author(s):  
Hong-Wei Sheng ◽  
Hong-Gang Wang ◽  
Chun-Zhi Wang ◽  
Jiang Wu ◽  
Li-Jian Huo ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 12 (1) ◽  
pp. 1-23
Author(s):  
Hunor Girasek ◽  
Vanda Adél Nagy ◽  
Szabolcs Fekete ◽  
Gabor S Ungvari ◽  
Gábor Gazdag

2022 ◽  
Vol 12 (1) ◽  
pp. 187-203
Author(s):  
Veronica Fernandez-Rodrigues ◽  
Yolanda Sanchez-Carro ◽  
Luisa Natalia Lagunas ◽  
Laura Alejandra Rico-Uribe ◽  
Andres Pemau ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 12 (1) ◽  
pp. 98-107
Author(s):  
Chao Liu ◽  
Xiao-Zhi Qiao ◽  
Zi-Han Wei ◽  
Mi Cao ◽  
Zhen-Yu Wu ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 12 (1) ◽  
pp. 169-186
Author(s):  
Jingxia Lin ◽  
Tianhao Chen ◽  
Jiali He ◽  
Raymond CK Chung ◽  
Haixia Ma ◽  
...  

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document