SCIENCEGATE

East Asia

H-INDEX

127
(FIVE YEARS 41)

Total Documents

20,872
(FIVE YEARS 7,679)

2021 ◽
Author(s):
Julissa Rojas-Sandoval
Pedro Acevedo-Rodríguez

2021 ◽
Vol 12(4)
pp. 471
Author(s):
Jiechun Deng
Leying Zhang
Jing Ma
Dorina Chyi

Forests
2021 ◽
Vol 12(4)
pp. 452
Author(s):
Riko Komamura
Kohei Koyama
Takeo Yamauchi
Yasuo Konno
Lingshuang Gu

2021 ◽
Vol 21(1)
Author(s):
Chiaki Ura
Tsuyoshi Okamura
Sachiko Yamazaki
Masaya Shimmei
Keisuke Torishima
Akira Eboshida
Yu Kawamuro

2021 ◽
Vol 118(15)
pp. e2023548118
Author(s):
Cheng Zou
Mélanie Massonnet
Andrea Minio
Sagar Patel
Victor Llaca
Avinash Karn
Fred Gouker
Lance Cadle-Davidson
Bruce Reisch
Anne Fennell
Dario Cantu
Qi Sun
Jason P. Londo

2021 ◽
Vol 14(1)
Author(s):
Masanori Kaneko
Kazuya Fujihara
Mayuko Yamada Harada
Taeko Osawa
Masahiko Yamamoto
Masaru Kitazawa
Yasuhiro Matsubayashi
Takaho Yamada
Hiroyasu Seida
Satoru Kodama
Hirohito Sone

2021 ◽
Vol 11(1)
Author(s):
Naomi Inoue
Takeshi Terabayashi
Yuri Takiguchi-Kawashima
Daisuke Fujinami
Shigeru Matsuoka
Masanori Kawano
Kazuhiro Tanaka
Hiroshi Tsumura
Toshimasa Ishizaki
Hisashi Narahara
Daisuke Kohda
Yoshihiro Nishida
Katsuhiro Hanada