Vacuum
Latest Publications


TOTAL DOCUMENTS

46984
(FIVE YEARS 2324)

H-INDEX

85
(FIVE YEARS 21)

Published By Elsevier

0042-207x

Vacuum ◽  
2022 ◽  
Vol 197 ◽  
pp. 110860
Author(s):  
X.J. Jiang ◽  
S.Z. Wang ◽  
Z.H. Feng ◽  
H.B. Qi ◽  
H. Fu ◽  
...  

Vacuum ◽  
2022 ◽  
Vol 197 ◽  
pp. 110837
Author(s):  
M.G. Krinitcyn ◽  
N.V. Svarovskaya ◽  
M.I. Lerner

Vacuum ◽  
2022 ◽  
Vol 196 ◽  
pp. 110789
Author(s):  
Zhaowang Dong ◽  
Xueyi Guo ◽  
Bin Yang ◽  
Heng Xiong ◽  
Wenlong Jiang

Vacuum ◽  
2022 ◽  
Vol 196 ◽  
pp. 110790
Author(s):  
Shaohua Zhang ◽  
Yanrui Li ◽  
Baosheng Liu ◽  
Liming Mou ◽  
Shuo Yu ◽  
...  

Vacuum ◽  
2022 ◽  
pp. 110888
Author(s):  
Xiangyuan Zhao ◽  
Baoluo He ◽  
Jin Zhang ◽  
Chengfeng Du ◽  
Qian Ye ◽  
...  

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document