Advanced Optical Materials
Latest Publications


TOTAL DOCUMENTS

4459
(FIVE YEARS 2915)

H-INDEX

90
(FIVE YEARS 46)

Published By Wiley (John Wiley & Sons)

2195-1071, 2195-1071

2022 ◽  
pp. 2102386
Author(s):  
Nguyen Ha My Dang ◽  
Simone Zanotti ◽  
Emmanuel Drouard ◽  
Céline Chevalier ◽  
Gaëlle Trippé‐Allard ◽  
...  

2022 ◽  
pp. 2102323
Author(s):  
Yue‐Yue Wu ◽  
Lan Liu ◽  
Jia‐Hao Zou ◽  
Ju‐Qing Liu ◽  
Yi‐Chun Hu ◽  
...  

2022 ◽  
pp. 2102163
Author(s):  
Qi Pan ◽  
Yali Sun ◽  
Meng Su ◽  
Sisi Chen ◽  
Zheren Cai ◽  
...  
Keyword(s):  

2022 ◽  
pp. 2102131
Author(s):  
Jinpeng Nong ◽  
Fu Feng ◽  
Jiaan Gan ◽  
Changjun Min ◽  
Xiaocong Yuan ◽  
...  
Keyword(s):  

2022 ◽  
pp. 2102388
Author(s):  
So Hee Kim ◽  
Joo Hwan Ko ◽  
Young Jin Yoo ◽  
Min Seok Kim ◽  
Gil Ju Lee ◽  
...  

2022 ◽  
pp. 2101596
Author(s):  
Cuo Wu ◽  
Shailesh Kumar ◽  
Danylo Komisar ◽  
Chao Meng ◽  
Yadong Deng ◽  
...  
Keyword(s):  

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document