Journal of Thermal Spray Technology
Latest Publications


TOTAL DOCUMENTS

2985
(FIVE YEARS 482)

H-INDEX

72
(FIVE YEARS 8)

Published By Springer-Verlag

1059-9630

Author(s):  
Xiaolong Xie ◽  
Bingbing Yin ◽  
Yi Yang ◽  
Xinming Wang ◽  
Fucheng Yin

Author(s):  
Zhong-Xuan Wu ◽  
Min-Jun He ◽  
Chuang-Shi Feng ◽  
Tian-Li Wang ◽  
Man-Zhen Lin ◽  
...  

Author(s):  
Maryam Razavipour ◽  
Jean-Gabriel Legoux ◽  
Dominique Poirier ◽  
Bruno Guerreiro ◽  
Jason D. Giallonardo ◽  
...  

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document