Geothermics
Latest Publications


TOTAL DOCUMENTS

3741
(FIVE YEARS 806)

H-INDEX

73
(FIVE YEARS 21)

Published By Elsevier

0375-6505

Geothermics ◽  
2022 ◽  
Vol 100 ◽  
pp. 102335
Author(s):  
Yanliang Li ◽  
Jianming Peng ◽  
Ling Zhang ◽  
Jian Zhou ◽  
Chaoyang Huang ◽  
...  

Geothermics ◽  
2022 ◽  
Vol 100 ◽  
pp. 102324
Author(s):  
Peng Xu ◽  
Mao Sheng ◽  
Tianyi Lin ◽  
Qing Liu ◽  
Xiaoguang Wang ◽  
...  

Geothermics ◽  
2022 ◽  
Vol 100 ◽  
pp. 102323
Author(s):  
Ji Luo ◽  
Yiman Li ◽  
Jiao Tian ◽  
Yuanzhi Cheng ◽  
Zhonghe Pang ◽  
...  

Geothermics ◽  
2022 ◽  
Vol 100 ◽  
pp. 102348
Author(s):  
Temoor Muther ◽  
Fahad Iqbal Syed ◽  
Austin T. Lancaster ◽  
Farah D. Salsabila ◽  
Amirmasoud Kalantari Dahaghi ◽  
...  

Geothermics ◽  
2022 ◽  
Vol 100 ◽  
pp. 102318
Author(s):  
Koenraad F. Beckers ◽  
Nicolás Rangel-Jurado ◽  
Harish Chandrasekar ◽  
Adam J. Hawkins ◽  
Patrick M. Fulton ◽  
...  

Geothermics ◽  
2022 ◽  
Vol 100 ◽  
pp. 102322
Author(s):  
Yu Yang ◽  
Kaipeng Wang ◽  
Hao Zhang ◽  
Shuanhai Xu ◽  
Weidong Zhang ◽  
...  

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document