south china
Recently Published Documents


TOTAL DOCUMENTS

18862
(FIVE YEARS 5572)

H-INDEX

160
(FIVE YEARS 20)

Geothermics ◽  
2022 ◽  
Vol 100 ◽  
pp. 102323
Author(s):  
Ji Luo ◽  
Yiman Li ◽  
Jiao Tian ◽  
Yuanzhi Cheng ◽  
Zhonghe Pang ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 262 ◽  
pp. 107407
Author(s):  
Fei Chen ◽  
Ningbo Cui ◽  
Shouzheng Jiang ◽  
Hongping Li ◽  
Yaosheng Wang ◽  
...  

CATENA ◽  
2022 ◽  
Vol 210 ◽  
pp. 105888
Author(s):  
Xian Tang ◽  
Jiashuai Hu ◽  
Ying Lu ◽  
Jingchi Qiu ◽  
Yuqing Dong ◽  
...  
Keyword(s):  
Land Use ◽  
Red Soil ◽  
Soil C ◽  

2022 ◽  
Vol 369 ◽  
pp. 106501
Author(s):  
Hongzuo Wang ◽  
Dan Wang ◽  
Guang-Yi Wei ◽  
Hong-Fei Ling ◽  
Ulrich Struck ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 369 ◽  
pp. 106519
Author(s):  
Tao Wu ◽  
Xuan-Ce Wang ◽  
Simon A. Wilde ◽  
Qiu-Li Li ◽  
Chong-Jin Pang ◽  
...  
Keyword(s):  

2022 ◽  
Vol 369 ◽  
pp. 106529
Author(s):  
Wei Wang ◽  
Chengguo Guan ◽  
Xianye Zhao ◽  
Yan Fang ◽  
Chuanming Zhou ◽  
...  
Keyword(s):  

2022 ◽  
Vol 119 ◽  
pp. 103015
Author(s):  
Anyuan Sun ◽  
Gang Yang ◽  
Qing Yang ◽  
Mingxin Qi ◽  
Ning Wang ◽  
...  

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document