Global Intelligent Industry Conference 2020
Latest Publications


TOTAL DOCUMENTS

78
(FIVE YEARS 78)

H-INDEX

0
(FIVE YEARS 0)

Published By SPIE

9781510643949, 9781510643956

Author(s):  
Shaotong Huang ◽  
Hanzheng Zhang ◽  
Jinchao Chen ◽  
Yanmei Tang ◽  
Zidan Gong
Keyword(s):  

Author(s):  
Xiao Wang ◽  
Xiaowan Guo ◽  
Mengfan Ge ◽  
Zhucheng Li ◽  
Yubo Zhao ◽  
...  

Author(s):  
CaoHaiYuan CaoHaiYuan ◽  
LiWei LiWei ◽  
ChuHua ChuHua ◽  
MiChaoWei MiChaoWei ◽  
TianFangTao TianFangTao

Author(s):  
Zhe Han ◽  
Yan Qi ◽  
Yu Wang ◽  
Boxia Yan ◽  
Yanwei Wang ◽  
...  

Author(s):  
Heming Hu ◽  
Xindan Zhang ◽  
Miaomiao Gu ◽  
Yufei Liu ◽  
Lianxi Jia ◽  
...  

Author(s):  
Wenjie Dong ◽  
Weizhao Yao ◽  
Yueyue Sun ◽  
Xuanyu Wang ◽  
Luoguo Wang ◽  
...  
Keyword(s):  

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document