International Journal of Nanomedicine
Latest Publications


TOTAL DOCUMENTS

6344
(FIVE YEARS 1928)

H-INDEX

85
(FIVE YEARS 20)

Published By Dove Medical Press

1178-2013, 1176-9114

2022 ◽  
Vol Volume 17 ◽  
pp. 213-225
Author(s):  
Jinzhang Fang ◽  
Zhao Chen ◽  
Jinxiu Li ◽  
Di Li ◽  
Wenxi Wang ◽  
...  

2022 ◽  
Vol Volume 17 ◽  
pp. 73-89
Author(s):  
Peiqi Zhao ◽  
Yuanlin Xu ◽  
Wei Ji ◽  
Lanfang Li ◽  
Lihua Qiu ◽  
...  

2022 ◽  
Vol Volume 17 ◽  
pp. 163-181
Author(s):  
Aya M Khallaf ◽  
Riham M El-Moslemany ◽  
Mahmoud F Ahmed ◽  
Mahmoud H Morsi ◽  
Nawal M Khalafallah

2022 ◽  
Vol Volume 17 ◽  
pp. 31-44
Author(s):  
Chiseon Ryu ◽  
Hwangjae Lee ◽  
Hohyeon Kim ◽  
Seong Hwang ◽  
Yaser Hadadian ◽  
...  

2022 ◽  
Vol Volume 17 ◽  
pp. 17-29
Author(s):  
Xue Gao ◽  
Mohammed A Al-Baadani ◽  
Minjie Wu ◽  
Ningyang Tong ◽  
Xinkun Shen ◽  
...  
Keyword(s):  

2022 ◽  
Vol Volume 17 ◽  
pp. 105-123
Author(s):  
Yichi Chen ◽  
Haitao Shang ◽  
Chunyue Wang ◽  
Jiaqi Zeng ◽  
Shentao Zhang ◽  
...  
Keyword(s):  
Rna Seq ◽  

2022 ◽  
Vol Volume 17 ◽  
pp. 183-184
Author(s):  
Badriyah Shadid Alotaibi ◽  
Manal Buabeid ◽  
Nihal Abdalla Ibrahim ◽  
Zelal Jaber Kharaba ◽  
Munazza Ijaz ◽  
...  

2022 ◽  
Vol Volume 17 ◽  
pp. 151-162
Author(s):  
Guanlie Li ◽  
Haiqing He ◽  
Guodong Zheng ◽  
Wenjing Jiang ◽  
Shuwen Du ◽  
...  

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document