Mechanistic toxicity assessment of fine particulate matter emitted from fuel combustion via pathway-based approaches in human cells

2022 ◽  
Vol 806 ◽  
pp. 150214
Author(s):  
Fanglin Shen ◽  
Dan Li ◽  
Jianmin Chen
2020 ◽  
Author(s):  
Yazhen Gong ◽  
Shanjun Li ◽  
Nicholas Sanders ◽  
Guang Shi

2021 ◽  
pp. 106386
Author(s):  
Heyu Yin ◽  
Sina Parsnejad ◽  
Ehsan Ashoori ◽  
Hao Wan ◽  
Wen Li ◽  
...  

2001 ◽  
Vol 32 ◽  
pp. 353-354
Author(s):  
E. BRÜGGEMANN ◽  
T. GNAUK ◽  
K. MULLER ◽  
H. HERRMANN

Allergy ◽  
2021 ◽  
Author(s):  
Tsung‐Chieh Yao ◽  
Hsin‐Yi Huang ◽  
Wen‐Chi Pan ◽  
Chao‐Yi Wu ◽  
Shun‐Yu Tsai ◽  
...  

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document