laser cladding
Recently Published Documents


TOTAL DOCUMENTS

3479
(FIVE YEARS 1051)

H-INDEX

69
(FIVE YEARS 16)

2022 ◽  
Vol 149 ◽  
pp. 107805
Author(s):  
Bowen Shi ◽  
Tao Li ◽  
Zhiwei Guo ◽  
Xiaorui Zhang ◽  
Hongchao Zhang

2022 ◽  
Vol 147 ◽  
pp. 107614
Author(s):  
Yang Li ◽  
Jin Liu ◽  
Zeyu Hu ◽  
Na Tan ◽  
Guoliang Zhang ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 148 ◽  
pp. 107640
Author(s):  
Yameng Shi ◽  
Jingbin Li ◽  
Jie Zhang ◽  
Baoqin Wen ◽  
liqiao Li ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 148 ◽  
pp. 107699
Author(s):  
M.H. Nie ◽  
S. Zhang ◽  
Z.Y. Wang ◽  
H.F. Zhang ◽  
C.H. Zhang ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 184 ◽  
pp. 111660
Author(s):  
Weimin Guo ◽  
Ning Ding ◽  
Guoqiang Liu ◽  
Cainian Jing ◽  
Huixia Xu ◽  
...  

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document