co2 capture
Recently Published Documents


TOTAL DOCUMENTS

6815
(FIVE YEARS 2283)

H-INDEX

140
(FIVE YEARS 32)

2022 ◽  
Vol 180 ◽  
pp. 106150
Author(s):  
Lucas Desport ◽  
Sandrine Selosse
Keyword(s):  

2022 ◽  
Vol 157 ◽  
pp. 112058
Author(s):  
A. Gueddari-Aourir ◽  
A. García-Alaminos ◽  
S. García-Yuste ◽  
C. Alonso-Moreno ◽  
J. Canales-Vázquez ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 74 ◽  
pp. 230-240
Author(s):  
Sachin Talekar ◽  
Byung Hoon Jo ◽  
Jonathan S Dordick ◽  
Jungbae Kim

Carbon ◽  
2022 ◽  
Vol 188 ◽  
pp. 545
Author(s):  
Jing Wang ◽  
Shuang Chen ◽  
Jia-yu Xu ◽  
Li-cheng Liu ◽  
Ji-cheng Zhou ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 7 (1) ◽  
pp. 460-473
Author(s):  
Yinzhuang Zhu ◽  
Yaru Liu ◽  
Mingmei Ai ◽  
Xiaoqiang Jia

2022 ◽  
Vol 429 ◽  
pp. 132236
Author(s):  
Shuzhen Chen ◽  
Jinze Dai ◽  
Changlei Qin ◽  
Weiyang Yuan ◽  
Vasilije Manovic

2022 ◽  
Vol 429 ◽  
pp. 132284
Author(s):  
Biao Zhu ◽  
Qianxin Xu ◽  
Xiaoyan Bao ◽  
Hao Yin ◽  
Yumei Qin ◽  
...  

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document