reaction mechanism
Recently Published Documents


TOTAL DOCUMENTS

8313
(FIVE YEARS 2013)

H-INDEX

129
(FIVE YEARS 34)

Fuel ◽  
2022 ◽  
Vol 313 ◽  
pp. 123032
Author(s):  
Zehong Li ◽  
Wei Zhang ◽  
Zhaohui Chen ◽  
Quanchang Zhang ◽  
Xili Yang ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 237 ◽  
pp. 111887
Author(s):  
Chun Zhang ◽  
Huiqing Mao ◽  
Rui Cui ◽  
Xiandie Zhang ◽  
Jing Yang ◽  
...  

Fuel ◽  
2022 ◽  
Vol 314 ◽  
pp. 123114
Author(s):  
Gang Wang ◽  
Aocheng Wang ◽  
Enhua Wang ◽  
Yidong Song ◽  
Yutong Zou ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 116 ◽  
pp. 25-33
Author(s):  
Bo Shi ◽  
Weigang Wang ◽  
Cici Fan ◽  
Yuchan Zhang ◽  
Zheng Sun ◽  
...  
Keyword(s):  

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document