antibiotic resistance genes
Recently Published Documents


TOTAL DOCUMENTS

3317
(FIVE YEARS 1984)

H-INDEX

115
(FIVE YEARS 27)

2022 ◽  
Vol 168 ◽  
pp. 105372
Author(s):  
Wanghong Su ◽  
Tongtong Li ◽  
Qiaoling Yu ◽  
Tianshu Feng ◽  
Jiawei Yang ◽  
...  

Geoderma ◽  
2022 ◽  
Vol 411 ◽  
pp. 115698
Author(s):  
Xue-Mei Han ◽  
Hang-Wei Hu ◽  
Jin-Yang Li ◽  
He-Lian Li ◽  
Fang He ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 160 ◽  
pp. 107077
Author(s):  
Joan Cáliz ◽  
Jèssica Subirats ◽  
Xavier Triadó-Margarit ◽  
Carles M. Borrego ◽  
Emilio O. Casamayor

2022 ◽  
Vol 423 ◽  
pp. 127150
Author(s):  
Jing Fang ◽  
Liang Jin ◽  
Qingkang Meng ◽  
Shengdao Shan ◽  
Dengjun Wang ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 806 ◽  
pp. 150736
Author(s):  
Chuan-yan Zhang ◽  
Xiang Li ◽  
Xin-yu Zhao ◽  
Jin-jin Yang ◽  
Shao-kang Li ◽  
...  

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document