resistance genes
Recently Published Documents


TOTAL DOCUMENTS

8092
(FIVE YEARS 3337)

H-INDEX

159
(FIVE YEARS 27)

Pedosphere ◽  
2022 ◽  
Vol 32 (2) ◽  
pp. 268-282
Author(s):  
Junmei QIN ◽  
Jianli SONG ◽  
Fenwu LIU ◽  
Jian ZHANG ◽  
Huaye XIONG ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 115 ◽  
pp. 363-373
Author(s):  
Xi Li ◽  
Chang Wen ◽  
Chen Liu ◽  
Shiyun Lu ◽  
Zhongbing Xu ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 168 ◽  
pp. 105372
Author(s):  
Wanghong Su ◽  
Tongtong Li ◽  
Qiaoling Yu ◽  
Tianshu Feng ◽  
Jiawei Yang ◽  
...  

Geoderma ◽  
2022 ◽  
Vol 411 ◽  
pp. 115698
Author(s):  
Xue-Mei Han ◽  
Hang-Wei Hu ◽  
Jin-Yang Li ◽  
He-Lian Li ◽  
Fang He ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 160 ◽  
pp. 107077
Author(s):  
Joan Cáliz ◽  
Jèssica Subirats ◽  
Xavier Triadó-Margarit ◽  
Carles M. Borrego ◽  
Emilio O. Casamayor

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document