adsorption behavior
Recently Published Documents


TOTAL DOCUMENTS

2673
(FIVE YEARS 701)

H-INDEX

86
(FIVE YEARS 19)

Fuel ◽  
2022 ◽  
Vol 312 ◽  
pp. 122872
Author(s):  
Zhuoya Zhang ◽  
Zhaojie Song ◽  
Hongda Hao ◽  
Liang Huang ◽  
Yilei Song

2022 ◽  
Vol 424 ◽  
pp. 127340
Author(s):  
Wang Qiongjie ◽  
Zhang Yong ◽  
Zhang Yangyang ◽  
Liu Zhouqi ◽  
Wang Jinxiaoxue ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 152 ◽  
pp. 106668
Author(s):  
Chaoyang Zhang ◽  
Xiangming Kong ◽  
Jianwei Yu ◽  
Daniel Jansen ◽  
Joachim Pakusch ◽  
...  

Author(s):  
Mingfu Li ◽  
Yi Liu ◽  
Chunlin Chen ◽  
Jian Zhang ◽  
Shuangfei Wang ◽  
...  

Author(s):  
Jun Liao ◽  
Xiaoshan He ◽  
Yong Zhang ◽  
Wenkun Zhu ◽  
Lin Zhang ◽  
...  

Soft Matter ◽  
2022 ◽  
Author(s):  
Chen Shen ◽  
chaoran qin ◽  
Tian-liang Xu ◽  
Kang Chen ◽  
Wen-De Tian

Structure and dynamics of a driven polymer on a smooth cylindrical surface are studied by Brownian dynamics simulations. The effect of driven force on the polymer adsorption behavior and the...


2022 ◽  
Vol 345 ◽  
pp. 118242
Author(s):  
Jamelah S. Al-Otaibi ◽  
Y. Sheena Mary ◽  
Y. Shyma Mary ◽  
Zakir Ullah ◽  
Hyung Wook Kwon

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document