Powder Technology
Latest Publications


TOTAL DOCUMENTS

17361
(FIVE YEARS 4497)

H-INDEX

138
(FIVE YEARS 40)

Published By Elsevier

0032-5910

2022 ◽  
pp. 117098
Author(s):  
Can Li ◽  
Qimeng Lv ◽  
Ning Li ◽  
Yingchun Wu ◽  
Xuecheng Wu ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 395 ◽  
pp. 476-490
Author(s):  
Tao Xiao ◽  
Ping Li ◽  
Shengjun Shao

2022 ◽  
pp. 117105
Author(s):  
Yong Zeng ◽  
Biqi Mao ◽  
Anqi Li ◽  
Yanlong Han ◽  
Fuguo Jia

2022 ◽  
pp. 117132
Author(s):  
Fanghui Han ◽  
Hongbo Zhang ◽  
Juanhong Liu ◽  
Shaomin Song
Keyword(s):  

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document