molecular dynamics simulation
Recently Published Documents


TOTAL DOCUMENTS

14595
(FIVE YEARS 3134)

H-INDEX

146
(FIVE YEARS 19)

2022 ◽  
Vol 237 ◽  
pp. 111865
Author(s):  
Han Liu ◽  
Jinhu Liang ◽  
Ruining He ◽  
Xiaoxia Li ◽  
Mo Zheng ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 580 ◽  
pp. 121410
Author(s):  
Junaidi Syarif ◽  
Victor Gillette ◽  
Hussien A. Hussien ◽  
Khaled Badawy ◽  
Najeh Jisrawi

2022 ◽  
Vol 426 ◽  
pp. 127895
Author(s):  
Dongjing Liu ◽  
Shaoming Wang ◽  
Jingjie Zhu ◽  
Hao Li ◽  
Haidong Zhu

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document