Applied Acoustics
Latest Publications


TOTAL DOCUMENTS

7060
(FIVE YEARS 1807)

H-INDEX

68
(FIVE YEARS 15)

Published By Elsevier

0003-682x

2022 ◽  
Vol 189 ◽  
pp. 108607
Author(s):  
Fulin Zhou ◽  
Jun Fan ◽  
Bin Wang ◽  
Yanling Zhou ◽  
Jinfeng Huang

2022 ◽  
Vol 187 ◽  
pp. 108480
Author(s):  
Zhe Wang ◽  
Shen Wang ◽  
Qing Wang ◽  
Zaifu Zhan ◽  
Wei Zhao ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 189 ◽  
pp. 108600
Author(s):  
Fangfang Liu ◽  
Peiye Liu ◽  
Jian Kang ◽  
Qi Meng ◽  
Yue Wu ◽  
...  

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document