Information Processing & Management
Latest Publications


TOTAL DOCUMENTS

4479
(FIVE YEARS 775)

H-INDEX

97
(FIVE YEARS 18)

Published By Elsevier

0306-4573

2022 ◽  
Vol 59 (2) ◽  
pp. 102808
Author(s):  
Yimin Zhou ◽  
Gencheng Xu ◽  
Kaicheng Tang ◽  
Ling Tian ◽  
Yu Sun
Keyword(s):  

2022 ◽  
Vol 59 (2) ◽  
pp. 102798
Author(s):  
Haihua Chen ◽  
Lei Wu ◽  
Jiangping Chen ◽  
Wei Lu ◽  
Junhua Ding

2022 ◽  
Vol 59 (2) ◽  
pp. 102840
Author(s):  
Xianfeng Ou ◽  
Hanpu Wang ◽  
Wujing Li ◽  
Guoyun Zhang ◽  
Siyuan Chen

2022 ◽  
Vol 59 (2) ◽  
pp. 102850
Author(s):  
Shinan Song ◽  
Zhiyi Fang ◽  
Jingyan Jiang
Keyword(s):  

2022 ◽  
Vol 59 (2) ◽  
pp. 102799
Author(s):  
Shengzhi Huang ◽  
Yong Huang ◽  
Yi Bu ◽  
Wei Lu ◽  
Jiajia Qian ◽  
...  

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document