Small Methods
Latest Publications


TOTAL DOCUMENTS

1249
(FIVE YEARS 860)

H-INDEX

53
(FIVE YEARS 24)

Published By Wiley (John Wiley & Sons)

2366-9608, 2366-9608

Small Methods ◽  
2022 ◽  
pp. 2101292
Author(s):  
Jun Xiao ◽  
Hong Gao ◽  
Kaikai Tang ◽  
Mengqi Long ◽  
Jun Chen ◽  
...  

Small Methods ◽  
2022 ◽  
pp. 2101320
Author(s):  
Hui Li ◽  
Shuai Lin ◽  
Han Li ◽  
Ziqiang Wu ◽  
Qian Chen ◽  
...  
Keyword(s):  

Small Methods ◽  
2022 ◽  
pp. 2101358
Author(s):  
Hang Wang ◽  
Lang Dai ◽  
Lei Mao ◽  
Yongbin Liu ◽  
Yi Jin ◽  
...  

Small Methods ◽  
2022 ◽  
pp. 2101435
Author(s):  
Linnan Jia ◽  
Jiayang Wu ◽  
Yuning Zhang ◽  
Yang Qu ◽  
Baohua Jia ◽  
...  
Keyword(s):  

Small Methods ◽  
2022 ◽  
pp. 2101564
Author(s):  
Tobias Eisenmann ◽  
Jakob Asenbauer ◽  
Seyed Javad Rezvani ◽  
Thomas Diemant ◽  
Rolf Jürgen Behm ◽  
...  

Small Methods ◽  
2022 ◽  
pp. 2101233
Author(s):  
Hannah N. Kozlowski ◽  
Shrey Sindhwani ◽  
Warren C. W. Chan

Small Methods ◽  
2022 ◽  
pp. 2101364
Author(s):  
Denis Selnihhin ◽  
Kim I. Mortensen ◽  
Jannik B. Larsen ◽  
Jens B. Simonsen ◽  
Finn Skou Pedersen

Small Methods ◽  
2022 ◽  
pp. 2101201
Author(s):  
Hongze Chang ◽  
Feng Cai ◽  
Yan Zhang ◽  
Mingwei Jiang ◽  
Xiaolong Yang ◽  
...  

Small Methods ◽  
2022 ◽  
pp. 2101207
Author(s):  
Yongxu Du ◽  
Wei Liu ◽  
Hongguang Fan ◽  
Tiantian Dong ◽  
Yongcheng Jin ◽  
...  

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document