Wireless Networks
Latest Publications


TOTAL DOCUMENTS

3174
(FIVE YEARS 1203)

H-INDEX

67
(FIVE YEARS 13)

Published By Springer-Verlag

1572-8196, 1022-0038

2022 ◽  
Author(s):  
Yu-Ting Wang ◽  
Yun-Zhan Cai ◽  
Lo-An Chen ◽  
Sian-Jhe Lin ◽  
Ren-Shiou Liu ◽  
...  

2022 ◽  
Author(s):  
Raoudha Saida ◽  
Yessine Hadj Kacem ◽  
Mohammed S. BenSaleh ◽  
Mohamed Abid

2022 ◽  
Author(s):  
Xiu-wu Yu ◽  
Lu-ping Huang ◽  
Yong Liu ◽  
Ke Zhang ◽  
Pei Li ◽  
...  
Keyword(s):  

2022 ◽  
Author(s):  
Zihang Lei ◽  
Mengxi Jiang ◽  
Guangsong Yang ◽  
Tianmin Guan ◽  
Peng Huang ◽  
...  

2022 ◽  
Author(s):  
Zhongmin Wang ◽  
Yue Wang ◽  
Cong Gao ◽  
Fengwei Wang ◽  
Tingwu Lin ◽  
...  

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document