Review of Scientific Instruments
Latest Publications


TOTAL DOCUMENTS

53193
(FIVE YEARS 5263)

H-INDEX

196
(FIVE YEARS 26)

Published By American Institute Of Physics

1089-7623, 0034-6748

2022 ◽  
Vol 93 (1) ◽  
pp. 013703
Author(s):  
Guang Yang ◽  
Halil Tetik ◽  
Johanna Nelson Weker ◽  
Xianghui Xiao ◽  
Shuting Lei ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 93 (1) ◽  
pp. 014702
Author(s):  
Jushigang Yuan ◽  
Shiqiang Pang ◽  
Taiyan Chen ◽  
Zijian Zhou ◽  
Jiabao Zou ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 93 (1) ◽  
pp. 014101
Author(s):  
Qigao Fan ◽  
Hai Zhang ◽  
Juntian Qu ◽  
Linbo Xie ◽  
Wentao Huang ◽  
...  
Keyword(s):  

2022 ◽  
Vol 93 (1) ◽  
pp. 014102
Author(s):  
R. Ananthanarayanan ◽  
N. Malathi ◽  
M. Sivaramakrishna

2022 ◽  
Vol 93 (1) ◽  
pp. 015006
Author(s):  
Xiaolong Zhao ◽  
Ming Ye ◽  
Zhi Cao ◽  
Danyang Huang ◽  
Tingting Fan ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 93 (1) ◽  
pp. 013701
Author(s):  
Masahiro Shimizu ◽  
Chihiro Okamoto ◽  
Kenichi Umeda ◽  
Shinji Watanabe ◽  
Toshio Ando ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 93 (1) ◽  
pp. 013905
Author(s):  
E. Kokkonen ◽  
M. Kaipio ◽  
H.-E. Nieminen ◽  
F. Rehman ◽  
V. Miikkulainen ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 93 (1) ◽  
pp. 015101
Author(s):  
Sebastian Malerz ◽  
Henrik Haak ◽  
Florian Trinter ◽  
Anne B. Stephansen ◽  
Claudia Kolbeck ◽  
...  

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document