Journal of Functional Foods
Latest Publications


TOTAL DOCUMENTS

4778
(FIVE YEARS 2903)

H-INDEX

82
(FIVE YEARS 39)

Published By Elsevier

1756-4646
Updated Wednesday, 19 January 2022

2022 ◽  
Vol 89 ◽  
pp. 104930
Author(s):  
Marek Aljewicz ◽  
Beata Nalepa ◽  
Sławomir Ciesielski

2022 ◽  
Vol 89 ◽  
pp. 104935
Author(s):  
Ke Du ◽  
Xi Zheng ◽  
Junya Lv ◽  
Xin Zhong ◽  
Minjie Wei ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 89 ◽  
pp. 104946
Author(s):  
Zhi Wu ◽  
Dong Wang ◽  
Cai-Xia Liu ◽  
Xiao-Hui Wang ◽  
Yan Chen ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 89 ◽  
pp. 104933
Author(s):  
Yali Wang ◽  
Yidan Sun ◽  
Xingguo Wang ◽  
Yue Wang ◽  
Langxing Liao ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 89 ◽  
pp. 104938
Author(s):  
M. López-Moreno ◽  
M. Garcés-Rimón ◽  
M. Miguel

2022 ◽  
Vol 89 ◽  
pp. 104949
Author(s):  
Xue Zhang ◽  
Liang Chen ◽  
Chun Hu ◽  
David Fast ◽  
Lu Zhang ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 89 ◽  
pp. 104947
Author(s):  
Yangbo Qiao ◽  
Ying Ye ◽  
Tingxiu Cai ◽  
Shan Li ◽  
Xiaoqian Liu

2022 ◽  
Vol 89 ◽  
pp. 104943
Author(s):  
Susana Ribes ◽  
Marta Gallego ◽  
Jose M. Barat ◽  
Raúl Grau ◽  
Pau Talens

2022 ◽  
Vol 89 ◽  
pp. 104942
Author(s):  
Siyuan Yao ◽  
Zheng Xu ◽  
Song Chen ◽  
Yue Meng ◽  
Yue Xue ◽  
...  

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document