Journal of Functional Foods
Latest Publications


TOTAL DOCUMENTS

4777
(FIVE YEARS 1693)

H-INDEX

82
(FIVE YEARS 18)

Published By Elsevier

1756-4646

2022 ◽  
Vol 89 ◽  
pp. 104930
Author(s):  
Marek Aljewicz ◽  
Beata Nalepa ◽  
Sławomir Ciesielski

2022 ◽  
Vol 89 ◽  
pp. 104949
Author(s):  
Xue Zhang ◽  
Liang Chen ◽  
Chun Hu ◽  
David Fast ◽  
Lu Zhang ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 89 ◽  
pp. 104914
Author(s):  
Xin Zhang ◽  
Liangliang Zhang ◽  
Kaide Xia ◽  
Jie Dai ◽  
Jiangtao Huang ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 89 ◽  
pp. 104948
Author(s):  
Yuxiao Liao ◽  
Xiaolei Zhou ◽  
Zhao Peng ◽  
Dan Li ◽  
Zitong Meng ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 89 ◽  
pp. 104947
Author(s):  
Yangbo Qiao ◽  
Ying Ye ◽  
Tingxiu Cai ◽  
Shan Li ◽  
Xiaoqian Liu

2022 ◽  
Vol 89 ◽  
pp. 104898
Author(s):  
Xianghui Huang ◽  
Jia Xu ◽  
Yingxin Hu ◽  
Kunlun Huang ◽  
Yunbo Luo ◽  
...  
Keyword(s):  

2022 ◽  
Vol 89 ◽  
pp. 104946
Author(s):  
Zhi Wu ◽  
Dong Wang ◽  
Cai-Xia Liu ◽  
Xiao-Hui Wang ◽  
Yan Chen ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 89 ◽  
pp. 104938
Author(s):  
M. López-Moreno ◽  
M. Garcés-Rimón ◽  
M. Miguel

2022 ◽  
Vol 89 ◽  
pp. 104942
Author(s):  
Siyuan Yao ◽  
Zheng Xu ◽  
Song Chen ◽  
Yue Meng ◽  
Yue Xue ◽  
...  

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document