field study
Recently Published Documents


TOTAL DOCUMENTS

10317
(FIVE YEARS 2141)

H-INDEX

126
(FIVE YEARS 13)

2022 ◽  
Vol 63 ◽  
pp. 102440
Author(s):  
Santha Vaithilingam ◽  
Mahendhiran Nair ◽  
Mary Macharia ◽  
Viswanath Venkatesh

2022 ◽  
Vol 204 ◽  
pp. 111173
Author(s):  
Ryo Yamada ◽  
Mikihiro Kudo ◽  
Geunwoo Kim ◽  
Tomohiro Takaki ◽  
Yasushi Shibuta ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 429 ◽  
pp. 132222
Author(s):  
Yunfeng Ma ◽  
Jianwen Lai ◽  
Xiaodong Li ◽  
Xiaoqing Lin ◽  
Lina Li ◽  
...  

Author(s):  
Ang Zhang ◽  
Zhipeng Guo ◽  
Bin Jiang ◽  
Jiangfeng Song ◽  
Fusheng Pan ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 203 ◽  
pp. 111171
Author(s):  
Shikuan Liu ◽  
Chunwen Guo ◽  
Yuheng Fan ◽  
Xianglei Dong ◽  
Hongliang Zhao ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 203 ◽  
pp. 111143
Author(s):  
Tomohiro Takaki ◽  
Shinji Sakane ◽  
Munekazu Ohno ◽  
Yasushi Shibuta ◽  
Takayuki Aoki

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document